Klauzula informacyjna

Szanowny Pacjencie,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) RODO informuję, że:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin;
 2. administrator powołał inspektora ochrony danych, którym jest Edyta Eliaszewicz. Kontakt z inspektorem jest możliwy telefonicznie pod nr: 91 466 14 77 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@spsk2-szczecin.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych SPSK2, świadczenia usług medycznych, prowadzenia badań naukowych i klinicznych, profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej wymaganej przepisami prawa.
 4. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest: art. 6 ust. 1 lit. c, d, f oraz art. 9 ust.1 lit. h, art. 9 ust.2 lit. c, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) – dalej RODO oraz przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654), Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr. 52 poz. 417), a także Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069)
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz podmioty, z którymi administrator zawrze umowy powierzenia;
 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie a w szczególności zgodnie z art. 2, 5, 10, 20, 30, 27, 27 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417);
 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania, a także uzyskania pierwszej nieodpłatnej kopii Państwa danych osobowych. Mają Państwo również prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody (nie wpłynie to na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody)Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie administratora, pisząc na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kierując korespondencję na adres: iod@spsk2-szczecin.pl;
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych mieszczący się pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 9. podanie danych osobowych do powyższego celu jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych może skutkować uniemożliwieniem administratorowi prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń, co może doprowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego.
 10. administrator danych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 11. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle ograniczonym minimalnym zakresie niezbędnym do realizowania ww. celów.
 12. Administrator dołożył staranności, aby zagwarantować przetwarzanym danym odpowiedni poziom zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych wymaganych przepisami RODO.

Opracował: IOD
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
iod@spsk2-szczecin.pl
tel. 91 466 14 77